top of page

Vi använder oss enbart av evidensbaserade behandlingsmetoder.

KBT, MI och ESL

Samtliga individuella behandlingsplaner utgår från Kognitiv beteendeterapi, MI samt ESL. Varje problemområde bryts ner till mindre områden och bearbetas utifrån delmål och slutmål, där vi lösningsfokuserat arbetar med att förstärka det positiva och framhålla det friska hos varje klient. Vi lägger stort fokus på här och nu samt framåt.

Ledord som positiv feedback, förstärkning, uppföljning, ESL, MI är redskap vi använder i det dagliga arbetet.

Utvärdering/uppföljning

Kontinuerligt följs insatserna upp tillsammans med alla berörda.

Via kontaktmannaskapet har vi förutom daglig kontakt även regelbundna månadssamtal med klienten där vi återkopplar och går igenom hur senaste perioden fungerat utifrån uppsatta mål och delmål. Kontaktpersonen rapporterar till beställare skriftligt i en kvartalsrapport varje kvartal.

Brukarenkäter genomförs årligen.

Vi har regelbundna kp-dagar där kontaktpersonen och klient försöker hitta på något roligt tillsammans utifrån klientens önskemål och behov.

Insatslängd

Från en månad upp till 3 år.

Inskrivningsförfarande

Efter ett informationsbesök hos oss beslutar vi tillsammans med aktuell klient och handläggare om en placering. Omgående efter att vi får beställningen ifrån ansvarig beställare så utarbetas en behandlingsplan/genomförandeplan tillsamans med klienten.

Kvalitet och Behandling

Odensala HVB Hem AB

bottom of page