top of page
original-4BE9CD39-CCAE-4E8E-BF12-06CFC41FDF7E.jpeg

Utanför Katrineholm i naturskönt område nära kog och vatten finns Omsorgshusets LSS-boende Vallmotorp Omsorg.

LÄS MER OM

Vallmotorp Omsorg

Utanför Katrineholm i naturskönt område nära skog och vatten finns Omsorgshusets LSS-boende Vallmotorp Omsorg.

Verksamhet vänder sig till vuxna personer inom autismspektrat eller andra neuropsykiatriska/psykiatriska funktionsvariationer. Grundpelaren i FNs konventionen är att varje människa har rätt att utvecklas utifrån sin erfarenhet, kunskap och förmåga. 

Den svenska diskrimineringslagen innebär att ingen får diskrimineras eller hindras från att använda sina rättigheter på grund av funktionsnedsättning, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska garantera att människor med omfattande och bestående funktionsnedsättning kan leva ett bra liv.

Grunden till vårt arbete utgår ifrån ovanstående lagar och konvention erbjuder vi en stor variation av individanpassade insatser till våra boenden. Vi utgår ifrån och fokuserar på var och ens individuella styrkor, förmågor och önskemål. Vi respekterar varje människas förmåga att utveckla sina möjligheter och fullgöra sin livsuppgift. Vårt uppdrag är se till att individens integritet stärks och inflytandet ökar det egna livet ökar.

Vår målsättning är att genom individanpassad boende- och daglig verksamhet ge den enskilde möjlighet till att utvecklas optimalt och utifrån dennes förutsättningar och vilja.

Grundläggande begrepp i vårt arbete är struktur, förutsägbarhet, hanterbarhet och social kompetens. De verktyg som används är bland annat tydliggörande pedagogik och sociala berättelser, allt i en strukturerad dygns- och veckorytm. Den dagliga verksamheten på Vallmotorp skall erbjuda en meningsfull och intressant sysselsättning som fångar, utvecklar och motiverar utifrån individuella intressen.

Kontaktuppgifter

Koncern VD 

Carmen Szarvas -Spolander

072 571 30 21

bottom of page