Värderingar och förhållningssätt

För att lyckas med uppgifterna och nå visionen krävs att alla på Omsorgshuset har gemensamma förhållningssätt när det gäller hur verksamheten ska bedrivas och hur var och en ska agera med våra kunders bästa för ögonen. De förhållningssätt och värderingar som Omsorgshuset ska arbeta efter är följande:

Trygghet och kontinuitet

Trygghet är ett nära och grundläggande behov och en rättighet för alla människor. Äldre och funktionshindrade personer som är i behov av hjälp från andra för att klara sig i sitt vardagliga liv har ett mycket stort behov av att känna sig trygga och säkra i sin hemmiljö. Många av våra brukare lever dagligen med fallrisk, diabetes eller synnedsättningar, vilket medför att det är mycket viktigt att de får den hjälp de behöver, på förbestämda tider och att hjälpen håller hög kvalitet.

Vi använder oss av ett säkert bemanningssystem, som på ett tydligt sätt strukturerar personalens arbetsschema och gör det möjligt att minimera antalet olika personal för att skapa kontinuitet. Till varje brukare utses en kontaktperson i personalen. Brukaren och kontaktpersonen upprättar tillsammans en handlingsplan som innehåller information om brukarens livssituation, vilken hjälp brukaren ska få, på vilka tider hjälpen ska ges, viktiga telefonnummer med mera. Ny personal ges tydliga instruktioner och informeras om innehållet i handlingsplanen så att brukaren får rätt hjälp och rätt bemötande. Om en brukare inte är nöjd kan han eller hon byta kontaktperson eller personal.

Vi har en väl tilltagen administration med enhetschefer som arbetar nära våra brukare och personal. Vi har god beredskap för akut uppkomna situationer och vi har lång och bred erfarenhet av arbete med service och omsorg. Vi har mycket god tillgänglighet då våra telefoner alltid är bemannade vardagar mellan klockan 07.00 och 17.00. Våra brukare och vår personal är informerade om vart de kan vända sig övriga tider på dygnet, exempelvis trygghetsjouren.

Respekt och integritet

Omsorgshuset har en konsekvent uppfattning om vad som är rätt och orätt inom omsorg och service. Det handlar om hur vi tänker och hur vi agerar, om de normer och värderingar som påverkar våra handlingar, om vår övergripande människosyn. Liv, hälsa, trygghet, integritet och rättvisa är värden som ligger till grund för våra etiska principer. Alla medarbetare ska visa respekt för brukarens integritet och självbestämmande oavsett hudfärg, religion, kön eller funktionshinder. Det innebär ett gott och respektfullt bemötande, liksom tillvaratagande av alla deras rättigheter.

Vi bemöter våra brukare med respekt för deras integritet och självbestämmande. Hjälpen skall utföras enligt våra brukares önskemål och brukaren ska känna att personalen är lyhörd för dennes behov, vanor och önskemål. Vi strävar efter att tillgodose våra brukares kulturella, etniska och sociala behov och önskemål. Vi respekterar att våra brukare har rätt till ett privatliv och respekterar vanor och informella regler när vi utför arbetet i någon annans hem. Vi ringer alltid på dörren innan vi går in, presenterar oss och talar om vad vår uppgift är. Vi skapar en god kontakt med närstående och respekterar deras önskemål. Vi respekterar de tider som överenskommits och den enskildes behov av stöd vid varje tillfälle. Vår personal bär namnskylt och kan alltid legitimera sig.  Regler om tystnadsplikt och sekretess är tydliga. Information, handlingsplan och dokumentation om en enskild brukare kan endast läsas av berörd personal.

Gott bemötande och ödmjukhet

Vår verksamhet skall präglas av ett gott bemötande av den enskilde och dennes anhöriga. All vår personal skall bemöta brukaren och dennes närstående med ödmjukhet och respekt för deras situation. Brukaren skall känna att vi kan leva oss in i vad de upplever i sin beroendeställning med respekt och vara lyhörda inför behov och önskemål. Som brukare skall man kunna vara säker på att bemötas med en positiv attityd och med en naturlig inställning till de problem som ålder eller funktionshinder kan innebära.

I barnfamiljer är ett gott bemötande en dialog mellan föräldrar och närstående, det är av stor vikt att dessa får möjlighet att lära känna personalen samt att de erbjuds delta i upprättandet av handlingsplanen. Föräldrar skall ha möjlighet att informera och instruera personalen om sitt barn och dess behov och om vilka informella regler som vi skall respektera i deras hem. Vi anställer personal med utbildning och erfarenhet. Vi värdesätter personliga egenskaper hos vår personal så som empati, flexibilitet, förmåga att kunna kommunicera, goda kunskaper om funktionshinder samt positiv inställning och ett brinnande hjärta för att jobba med människor.